Vizuální vektor

Veškerá emocionální amplituda vizuálního vektoru se pohybuje mezi dvěma vrcholovými stavy, mezi strachem a láskou.
Fixace dítěte na strachu ho zbavuje ve zralejším věku schopnosti transformovat svůj strach v lásku. Člověka s vizuálním vektorem, upevněného ve svém strachu, poznáme snadno. On rád straší sám sebe: sleduje horory, v noci může chodit na hřbitov, vyžívá se ve čtení hororových příběhů o podsvětí.

Charakteristické frázové obraty:

Krása spasí svět!

Sejde z očí, sejde z mysli

Strach má velké oči

 

Obecná charakteristika

Podíl obyvatel:                                                  5 %

Archetyp:                                                            založení prvopočátku kultury - zvýšením

                                                                              hodnoty lidského života, jak jedince,

                                                                              tak i celé společnosti

Role člověka v pravěké tlupě:                        v období míru - žena vychovatelka

                                                                               v období války – denní ochránkyně tlupy

Barva největšího komfortu:                            zelená

Geometrie největšího komfortu:                   kruh

Umístění v kvartilu:                                         vnější části kvartilu Informace, extrovert

Typ myšlení:                                                      obrazný

Vlastnosti psychiky

Sigmund Freud ve svých dílech na téma ,,hysterické osobnosti", aniž by to věděl, popsal projevy stresu ve vizuálním vektoru. Jako psychiatr Freud vycházel z pozorování patologických stavů, proto v jeho záznamech chybí popis zdravého člověka s vizuálním vektorem. V současné době systémová vektorová psychologie poprvé definuje celou škálu projevů tohoto typu charakteru, včetně jeho normálního stavu.

V primitivní společnosti člověk s vizuálním vektorem sloužil jako denní ochránce tlupy. Zvláštní citlivost vizuálních receptorů mu dala příležitost lépe, než kdokoliv jiný, si všímat ty nejmenší změny v okolí - nikdo kromě člověka s vizuálním vektorem nedokázal uvidět ve stínu stromů skvrnitého leoparda.

Člověk s vizuálním vektorem je velmi pozorný, všímá si i těch nejmenších detailů, nic neunikne jeho zvědavému pátravému pohledu. Mimo barev také umí lépe než kdokoliv jiný, vědomě rozlišovat pachy - dostává potěšení z příjemných vůní, rád používá drahé parfémy a kosmetiku. Stejně tak je velmi citlivý na nepříjemné pachy.

Lidé s vizuálním vektorem disponují největší schopností k učení, jelikož 99,9 % všech informací se k nám dostane přes oči. Ve vizuálním vektoru je založen obrovský potenciál pro rozvoj obrazné inteligence.

Kromě ostrého vidění mají další nezbytnou vlastnost pro výkon své specifické role, a to velkou citovou amplitudu. Pokud měl „v popisu práce“ okamžitě varovat svůj kmen o zahlédnutém nebezpečí, musel „umět“ se hodně vyděsit. Stačily vteřiny, aby všichni ucítili vycházející z něj feromony strachu, a startovali do bezpečí, čímž se mohli včas zachránit.

person-810005_640

I v naší době lidé s vizuálním vektorem mají největší emocionální amplitudu. O nich říkají, že ,,dělá z komára velblouda", že příliš emocionálně prožívají jakoukoliv situaci. Nicméně je zřejmé, že schopnost dělat z komára velblouda mu byla dána od přírody, pro plnění konkrétní a specifické role.

Veškerá emocionální amplituda vizuálního vektoru se pohybuje mezi dvěma vrcholovými stavy, mezi strachem a láskou.

Strach vs. Láska

Strach - stav prvotní, pudový. Tento stav můžeme popsat jako ,,sebestředný" strach - o sebe, o svůj život. S dalším vývojem tohoto stavu můžeme pozorovat změnu: od středu svého Já směrem ven, k ostatním. A tak strach o ostatní se stává láskou k jiným. Téměř všechno, co je považováno za strachy a fobie, odkazuje na vizuální vektor. Chcete-li odstranit strach ze svého života - je třeba se naučit tomu, jak rozvíjet vizuální vektor.

Největší strach vizuálního vektoru je strach ze tmy: ve tmě není vidět nebezpečí. U dětí s vizuálním vektorem je možné docílit posunu ze strachu ve stav lásky prostřednictvím čtení knih, zvyšujících empatii. Soucítění hlavním postavám příběhu pomáhá nasměrovat emoce správným směrem. Souběžně s empatií se vyvíjí i inteligence.

Není vhodné číst dětem s vizuálním vektorem děsivé pohádky a příběhy, to je fixuje na strachu a výrazně zpomaluje jejich rozvoj. Ze stejného důvodu bude lepší, aby vizuální děti nebyli přítomni na pohřbech. Ten stres je pro ně obzvlášť traumatizující a může vyvolávat spoustu nepříjemných reakcí, které je budou doprovázet po celý život.

Fixace dítěte na strachu ho zbavuje ve zralejším věku schopnosti transformovat svůj strach v lásku. Člověka s vizuálním vektorem, upevněného ve svém strachu, poznáme snadno. On rád straší sám sebe: sleduje horory, v noci může chodit na hřbitov, vyžívá se ve čtení hororových příběhů o podsvětí.

Smrt a vše, co s ní souvisí, děsí člověka s vizuálním vektorem. Dokonce hysterický vizuální člověk s nerealizovaným potenciálem může až tíhnout k smrti, naplňuje se zděšením, obklopuje se řadou atributů, spojených se smrtí. Tak vytváří pro sebe jakousi substituci: když sám pro sebe jsem zdrojem strachu a ze mě jde také strach, zdá se, že se ničeho jiného nebojím!

Východiskem z archetypálního strachu o vlastní život a jeho transformace, předpokládá přenos strachu za sebe sama v empatii a pocit soucitu s ostatními. Schopnost vizuálního vektoru k empatii a lásce má čtyři po sobě jdoucí úrovně vývoje: neživá, rostlinná, živočišná úroveň a člověk. Maximální realizací (sublimací*) vlastnosti tohoto vektoru je láska k člověku.

Vizuální lidé byli nejslabšími členy smečky, a takovými zůstávají i v dnešní době. Mají velmi slabý imunitní systém. Nejčastěji ze všech trpí nachlazením, v době sezonních virových epidemií je vždy první, kdo onemocní. Oni nejsou schopni vraždy, litují ptáčka, rybičku, slona, i pavoučka. Nemohou zabít ani bacily ve vlastním organismu. Vizuální vektor - je jediný vektor, jehož podstatou je antivražda. Nezabij!

Tito lidé podvědomě cítí, že pro svou neschopnost se bránit, budou u smrti vždy první na ráně. Zažívají dva naprosto odlišné stavy: ve stavu strachu se bojí o svůj vlastní život, a ve stavu lásky - emocí, směřující ven, vizuální lidé vytváří předpoklady pro rozvoj chápání hodnoty lidského života, jak vlastního, tak i života jakéhokoliv jiného člověka. Vizuální míra, skrze stav lásky, vytváří opatření pro zachování důležitosti života jedince pro celistvost celku. A to je to nejdůležitější, co je potřeba vědět k tomu, jak rozvíjet vizuální vektor.

Jeho starší bratr v kvarteli informací – zvukový typ, se trápí při hledání smyslu života. Pro vyspělého vizuálního člověka je odpověď na tuto otázku jednoduchá: smyslem života je láska.

DSC_0538

Vizuální typ, vyvinutý do stavu lásky, veškerou svou bohatou emocionální amplitudu vysílá ven: je schopen zachytit emocionální stav jiné osoby, a umí skutečně soucítit. Díky své empatii a umění se vcítit do jiné osoby, realizovaný vizuální člověk neutralizuje stres ostatních lidí amplitudou své emocionálnosti. Ve skutečnosti on absorbuje menší emoci svou větší po objemu emoci.

Například kožní kamarádku s masochistickým scénářem zbil manžel. Ta přichází za svou vizuální přítelkyní, aby se mohla „vyplakat“ a vypráví o svých problémech a trápení, přičemž neuroní ani slzu. Ale vizuální kamarádka pláče místo ní, a silou své empatie vyrovnává emocionální stav bité manželky. Vizuální člověk je rozený ,,psychoterapeut" se zájmem o psychologii vztahů.

Opravdová Láska existuje pouze ve vizuálním vektoru. Ve vztahu mezi mužem a ženou vyspělý vizuální typ je schopen zažít vůči jinému nejhlubší, nejupřímnější, nesobeckou a ryzí lásku.

Vizuální typ, který není zcela otevřen projevu empatie směrem „ven“ k druhému, také cítí potřebu v naplnění své emocionální amplitudy. A v tomto případě, namísto velké a nejhlubší lásky zažívá časté a pomíjivé pocity zamilovanosti. Takoví lidé jsou schopni se zamilovat během pěti minut do herce, souseda, a také i do spolucestujícího v tramvaji. Veškeré naplnění citem bude mít směr pouze ,,dovnitř".

Místo lásky a soucitu k ostatním, on bude vyžadovat pozornost a soucit k sebe samému. Místo přesného vnímání emocí ostatních lidí si bude všímat každé maličkosti a změny v jejich vzhledu a, samozřejmě, bude pro něj nesmírně důležité, jak vypadá on sám, bude se snažit upoutat pozornost chytlavým, demonstrativním vzhledem, v extrémních případech až k exhibicionismu. Od úrovně vyspělosti jeho vizuálního vektoru bude záležet, zda bude dělat akcent na vnější nebo vnitřní krásu. Touha k odhalování u vyspělého vizuálního člověka se vyjadřuje v upřímnosti – odhaluje svou duši, nevyspělý - a to doslova, odhaluje své tělo.

Člověk s vizuálním vektorem, neschopný se realizovat v lásce a soucitu, je plný strachu a hysterie. Často zrovna takovým způsobem se řvou ven emoce, nemohouci si najít lepšího využití. Emocionální vydírání je jedním ze způsobů, jak nerealizovaný vizuální typ přitahuje k sobě pozornost, v závažných případech může dojít až k pokusu o sebevraždu. Je důležité rozlišovat, v tomto případě, vizuální manipulace a skutečné sebevražedné pokusy v zvukovém vektoru, kdy se jedná o těžkou depresi.

Díky své obrovské emocionální amplitudě, člověk s vizuálním vektorem je velmi vnímavý, vše, co se děje kolem něj, vyvolává v něm bouři emocí. Jakýkoliv incident ho nenechává lhostejným, způsobuje sympatie a soucit k zúčastněným. Vizuální člověk, přebývající ve stavu lásky, je schopen upřímně plakat ze soucitu k hrdinům románů, hraných filmů, což vyvolává upřímný údiv u ostatních: ,,Vždyť je to jenom film, výmysl, proč tak brečíš!"

Projev empatie a soucitu může být cizí a nepochopitelný dokonce i pro řadu vizuálních lidí, přesněji řečeno pro ty z nich, jejichž emoce a smyslnost nejsou dostatečně vyspělé, aby je mohli ventilovat ven takovým způsobem - mimo strach o sebe sama směrem k lásce a soucitu s jinými.

Pokud vizuální člověk přebývá v neustálém strachu, z jeho citlivostí se stává úzkost, což vyvolává pocity vnitřního neklidu a stresu. Takový typ lidí je snadno hypnotizovaný a je lehce ovlivnitelný. Často se stává obětí šarlatánu.

Druhou stranou vizuální hypnobility je autosugesce. Tito lidé si vytváří své vlastní obrazy a věří v ně natolik, že pro ně se stávají skutečností. Všechny druhy autosugestivních tréninků byly vytvořené na míru přesně pro tento typ lidí a pouze pro ně jsou efektivní a přináší dobré výsledky. Placebo efekt funguje u nich stejně dobře.

person-731142_640

Tito lidé jsou snílci. Když věří sami, jsou schopni podat svůj výmysl jako absolutní realitu. Ten výmysl je někdy přesnější jakékoliv pravdy, jakéhokoliv umění. Systémový pohled na vizuální typ psychiky nám pomáhá odhalit a zlepšit její vlastnosti, ať se momentálně nachází v jakémkoliv stavu, a tím zlepšit psychický stav člověka.

Na závěr lze konstatovat, že ačkoli článek byl napsán o vizuálním typu v rodu mužském, v primitivní společnosti vizuální muži neexistovali: všichni zemřeli při narození nebo byli pozřeni kanibalem kmene. Takoví soucitní a jemní chlapci nepřinášeli v té době užitečnou funkci, nemohli být válečníky a lovci, a proto se jich zbavovali, jako zbytečné zátěže. Oni neměli žádnou specifickou roli životního předurčení.

Své právo na přežití, jako první získal análně-vizuální muž z podání kožně-vizuální královny kmene. Ten se zabýval tím, že pro ni zhotovoval náhrdelníky z nádherných kamenů. Jako poslední, kulturní právo na přežití získal kožně-vizuální muž. Zavrhnutí aktu rituálního kanibalismu je začátkem kultury, tak, jak ji známe. 

 V tomto smyslu vizuální muž velmi zaostává za vývojem vizuální ženy, která o několik tisíc let dříve než on začala pilovat svou smyslnost a emoce, a dovedla ji dnes na nejvyšší úroveň. V neodzkoušenosti mužského vizuálního scénáře leží kořeny transvestitismu, transsexuality, a některé formy homosexuality.

I v dnešní době společnost vnímá kožně vizuální muže jako dívky. Nicméně, toto není ten případ, tady nejsou žádné ,,ženy v mužském těle". Vizuální muži mají ještě před sebou dlouhou cestu vývoje na úroveň, kde budou moci dokončit vzestup všeobecné kulturní platformy na maximum.

Způsob, jakým vidíme dnešní svět, ty nuance a odlišnosti, které formují naše postoje, jsou nám diktovány vizuální částí našeho lidstva. V popředí poznání světa je právě vizuální prvek, vytváří pozorovanou realitu světa. Ale je tu i druhá strana výmyslu - iluze, fantazie, přelud.

,,Potěšení z pozorování ve vizuálním vektoru se vyjadřuje slovem KRÁSA. A dále v závislosti od vyspělosti a směru vizuálního vektoru."

,,Realizace vizuálního vektoru v moderní společnosti má pojem KRÁSA, ale ne v malování a umění, nýbrž v Lásce k člověku. Smyslný, soucitný a klasicky zamilovaný do lidí člověk vizuální, krásou nazývá lidské kvality." Jurij Burlan

 

Autoři publikace: Diana Kirss, Evgenie Alekseevová, Anastasia Matochinskaya

Překlad: Žeňa Podloucká

Zdroj zde

*

Sublimace obecně - Freud měl za to, že energie vložená do sexuálních pudů se může přesměrovaně zaměřit na to, aby dosáhla přijatelnějších a hodnotnějších cílů na poli kulturním. Ten proces přesměrování nazýváme sublimací. Proces přenosu/přesměrování potlačené sexuální energie do přijatelnějších a hodnotnějších cílů.

 

Sublimace v svp - realizace vektorových vlastností nejvíce adekvátním způsobem, na úrovni nejvhodnějším v dnešní moderní době. Například, kožní vektor v moderním světě nachází největší uplatnění svých schopností ve strojírenství, ingeniringu a právu.